Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 19 2017

17:18
3771 63f6 500
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viasziiiz sziiiz
16:50
To co jest między dwoma osobami , mogą zrozumieć tylko te dwie osoby.
— dokładnie.
Reposted fromchocoway chocoway viabecausefuckyou becausefuckyou
16:50
Chcę zasypiać z Tobą w ramionach,
a nie tylko z telefonem w dłoniach
— (via euforycznafuria)
Reposted fromdivi divi viabecausefuckyou becausefuckyou
16:49
Michał Kellen "Arytmie życia"
Reposted fromlakonika lakonika viabecausefuckyou becausefuckyou
16:49
4185 b75f
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaanecianow anecianow

November 13 2017

20:18

Każdy może na ciebie spojrzeć, lecz spotkanie kogoś, kto widzi ten sam świat co ty, jest zjawiskiem dość rzadkim.
— John Green – Żółwie aż do końca
Reposted fromnyaako nyaako viamems mems
20:17
6403 ade6 500
Reposted fromkostuchna kostuchna viaitmakesmecalm itmakesmecalm
20:16
20:16
8092 e203
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek viaczoo czoo
20:16
20:15
4218 003e 500
Reposted fromPoranny Poranny viaczoo czoo
20:15
Reposted fromzielono zielono viaczoo czoo
20:14
Na jakiś czas straciłem wątek. Straciłem też wątki poboczne, scenariusz, ścieżkę dźwiękową, przerwę, torbę z prażoną kukurydzą i napisy końcowe.
— Nick Hornby - Wierność w stereo
20:14
6542 1620 500
Reposted fromaletodelio aletodelio viaczoo czoo
20:13
2102 45a9 500
Reposted fromrol rol viauciekam uciekam
20:12
1531 2f46
Reposted fromModeleczka Modeleczka viaitmakesmecalm itmakesmecalm
20:12
Jeśli zostałeś brutalnie złamany, ale wciąż masz odwagę, by być łagodnym dla innych, zasługujesz na miłość głębszą niż sam ocean.
— Nikita Gill
Reposted frommefir mefir viaschokoladehimmel schokoladehimmel
20:11

To czas, kiedy marzną dłonie i usta. To już ten czas.

— Kaja Kowalewska
20:11
W przeciwieństwie do zjednoczenia symbiotycznego dojrzała miłość jest zjednoczeniem, w którym zachowana zostaje integralność człowieka, jego indywidualność. Miłość jest aktywną siłą w człowieku, siłą, która przebija się przez mury oddzielające człowieka od jego bliźnich, siłą jednoczącą go z innymi; dzięki miłości człowiek przezwycięża uczucie izolacji i osamotnienia, pozostając przy tym sobą, zachowując swą integralność. W miłości urzeczywistnia się paradoks, że dwie istoty stają się jedną, pozostając mimo to dwiema istotami.
— Erich Fromm wie jak żyć
20:07
4225 a7b4
Reposted fromursa-major ursa-major viagos123 gos123
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl