Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 17 2017

18:01
9573 4aae 500
Reposted fromosaki osaki viaagatojaa agatojaa
18:00
7475 b745
Reposted fromnyaako nyaako viatoniewszystko toniewszystko
18:00
Edward Stachura "Pokocham ją siłą woli"
Reposted fromsowaaa sowaaa viawetryagain wetryagain
17:56
3336 2870
Reposted fromwetryagain wetryagain viatoniewszystko toniewszystko
17:55
5372 a45a
Reposted fromkarahippie karahippie viaanecianow anecianow
17:53
Dostaniesz to, co Ci się należy. Wszystko w swoim czasie, zobaczysz.
— trochę cierpliwości, mała.
17:53
17:52

Like Crazy (2011)

Reposted fromtwice twice viaanecianow anecianow
17:52
Untitled
Reposted fromweheartit weheartit viaSalute Salute
17:52
1438 3169 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaanncey anncey
17:51
9747 c7b4
Reposted fromkarahippie karahippie viawstydem wstydem

June 11 2017

20:16
Pomyliłem się. To nie do wiary, nie to, że się pomyliłem, ale że mogłem się pomylić do tego stopnia.
— W. Faulkner
20:15
5311 9f9d 500
"zrób mi jakąś krzywdę"
20:15
19:46
19:43
0002 5038
Reposted fromhermina hermina viagdziejestola gdziejestola
19:42
O inteligencji człowieka nie stanowi zasób posiadanych przez niego wiadomości, zwłaszcza wiadomości szkolnych, że nie stanowi o niej także to lub inne uzdolnienie specjalne lub talent (np. artystyczny, muzyczny, techniczny), ale pewna ogólna i stała właściwość umysłu, wyrażająca się w umiejętności tworzenia pojęć i sądów, w umiejętności prawidłowego myślenia, w umiejętności odróżniania rzeczy istotnych od nieistotnych, zdolności należytego porozumiewania się z innymi ludźmi, w pewnej spontaniczności i inicjatywie myślowej, których brak rzuca się w oczy w przypadkach niedorozwoju umysłowego.
— W. Łuniewski
19:41
8753 06ee 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viapariss pariss
19:41
- Znaki szczególne. - Serce po lewej stronie
— Jarosław Borszewicz
19:41
7438 ca00 500
Reposted fromretro-girl retro-girl vialookbook lookbook
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl